മേടമാസപുലരിയിൽ ആയിരം അനുഗ്രഹങ്ങളുമായി വിഷുപുലരി വന്നെത്തുന്ന ഈ വേളയിൽ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും നുള്ളിയെടുത്ത ഒരുപിടി കൊന്നപൂവിനോടപ്പം എന്റെ സ്നേഹത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ വിഷു ആശംസകൾ കണികാണാൻ കണ്ണനും ആഘോഷിക്കാൻ വിഷു പുലരിയും വിഷു ദിനാശംസകൾ -Ynot Infosolutions-

ynottttttt

മേടമാസപുലരിയിൽ ആയിരം അനുഗ്രഹങ്ങളുമായി
വിഷുപുലരി വന്നെത്തുന്ന ഈ വേളയിൽ
ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും നുള്ളിയെടുത്ത ഒരുപിടി
കൊന്നപൂവിനോടപ്പം എന്റെ സ്നേഹത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ
വിഷു ആശംസകൾ

കണികാണാൻ കണ്ണനും
ആഘോഷിക്കാൻ വിഷു പുലരിയും
വിഷു ദിനാശംസകൾ

-Ynot Infosolutions-